• Human developing hippocampus

  Zhong S, Ding W, Sun L, Lu Y, Dong H, Fan X, Liu Z, Chen R, Zhang S, Ma Q, Tang F, Wu Q, Wang X. Decoding the development of the human hippocampus. Nature. 2020 Jan;577(7791):531-536.


  View Data
 • Human developing prefrontal cortex

  Zhong S, Zhang S, Fan X, Wu Q, Yan L, Dong J, Zhang H, Li L, Sun L, Pan N, Xu X, Tang F, Zhang J, Qiao J, Wang X. A single-cell RNA-seq survey of the developmental landscape of the human prefrontal cortex. Nature. 2018 Mar 22;555(7697):524-528.


  View Data
 • Human developing retina

  Lu Y, Shiau F, Yi W, Lu S, Wu Q, Pearson JD, Kallman A, Zhong S, Hoang T, Zuo Z, Zhao F, Zhang M, Tsai N, Zhuo Y, He S, Zhang J, Stein-O'Brien GL, Sherman TD, Duan X, Fertig EJ, Goff LA, Zack DJ, Handa JT, Xue T, Bremner R, Blackshaw S, Wang X, Clark BS. Single-cell analysis of human retina identifies evolutionarily conserved and species specific mechanisms controlling development. Developmental Cell. 2020; May 18;53(4):473-491.


  View Data
 • Human adult retina and aging

  Yi W, Lu Y, Zhong S, Zhang M, Sun L, Dong H, Wang M, Wei M, Xie H, Qu H, Peng R, Hong J, Yao Z, Tong Y, Wang W, Ma Q, Liu Z, Ma Y, Li S, Yin C, Liu J, Ma C, Wang X, Wu Q, Xue T. A single-cell transcriptome atlas of the aging human and macaque retina. National Science Review, 2020 August 25. nwaa179


  View Data
 • Macaque adult retina and aging

  Yi W, Lu Y, Zhong S, Zhang M, Sun L, Dong H, Wang M, Wei M, Xie H, Qu H, Peng R, Hong J, Yao Z, Tong Y, Wang W, Ma Q, Liu Z, Ma Y, Li S, Yin C, Liu J, Ma C, Wang X, Wu Q, Xue T. A single-cell transcriptome atlas of the aging human and macaque retina. National Science Review, 2020 August 25. nwaa179

  View Data